Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave


Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging
en verlenging

Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende
bepalingen


Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht. 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 1. Dag: kalenderdag; 1. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
  diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
  gespreid; 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument
  of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
  reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;

 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
  consumenten aanbiedt;

 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
  door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
  producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
  gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
  afstand; 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
  gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
  ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
  ondernemer.

  

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer


QWATS
Houtbroekdijk 25
5711PM Someren
Nederland

E info@spijker-ecommerce.nl
KVK 88590798
BTW NL004637151B61Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer
  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen
  tussen ondernemer en consument. 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
  ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
  mogelijk kosteloos worden toegezonden. 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
  van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
  de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
  consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door
  de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
  duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar
  van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
  kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
  weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-
  of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor
  hem het meest gunstig is. 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
  overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
  betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door
  een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk
  benaderd. 1. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
  beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
  voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene
  voorwaarden.

 Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen
  en aan te passen. 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
  een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
  Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
  ondernemer niet. 1. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en
  kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
  overeenkomst. 1. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
  producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
  overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat
  de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod
  zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:  • de prijs inclusief belastingen;  • de eventuele kosten van verzending;  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
   daarvoor nodig zijn;  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
   ondernemer de prijs garandeert;  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van
   het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend
   op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
   communicatiemiddel;  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
   welke deze voor de consument te raadplegen is;  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
   hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren
   en indien gewenst herstellen;  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
   worden gesloten;  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
   waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
   raadplegen; en  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
   duurtransactie.

 

 

 Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
  op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
  voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
  de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
  aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet
  door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
  ontbinden. 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
  webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
  ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 1. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of
  de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al
  die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan
  van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
  gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
  uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument
  op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager, meesturen:  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
   klachten terecht kan;  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
   herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
   het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
   ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
   uitvoering van de overeenkomst;  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
   duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

  1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
  toepassing op de eerste levering. 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
  voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 Artikel 6 – Herroepingsrecht


Bij levering van producten: 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen.
  Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
  consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer
  bekend gemaakte vertegenwoordiger. 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken
  voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst
  te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij
  het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
  mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
  retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies. 1. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
  verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te
  maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen
  middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel
  zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te
  willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen
  14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde
  zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs
  van verzending. 1. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar
  heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het
  product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 


Bij levering van diensten: 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen,
  ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten
  naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering
  ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
  kosten van terugzending voor zijn rekening. 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,
  terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug
  ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
  terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de
  zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument
  nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 1. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument
  zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van
  het product. 1. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering
  van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren
  voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
  producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
  herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het
  aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
  vermeld. 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig
   specificaties van de consument;  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;  • die snel kunnen bederven of verouderen;  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
   ondernemer geen invloed heeft;  • voor losse kranten en tijdschriften;  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
   verzegeling heeft verboeren;  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
   verbroken.

 

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten
   op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
   voordat de bedenktijd is verstreken;  • betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

 Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt
  en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
  aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
  vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
  bepalingen. 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
   van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

  1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
  btw. 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen
  van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk –
  en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de
  foutieve prijs te leveren.

 Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
  eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er
  tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets
  af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van
  de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na
  levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van
  de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in
  nieuwstaat verkerend. 1. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
  fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer
  verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor
  elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele
  adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 1. De
  garantie geldt niet indien:  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of
   door derden heeft laten repareren en/of bewerken;  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
   onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van
   de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften
   die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of
   de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

 

 Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het
  in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en
  bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
  kenbaar heeft gemaakt. 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal
  het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
  binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een
  langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
  indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
  bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het
  recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft
  geen recht op een schadevergoeding. 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
  consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
  consument geen recht op schadevergoeding. 1. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer
  het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch
  uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk
  bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld
  dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan
  het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
  ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging


Opzegging 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
  daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met
  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand. 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
  bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
   tijdstip of in een bepaalde periode;  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
   bedongen.

 

 

 


Verlenging 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot
  het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
  bepaalde duur. 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde
  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor
  een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
  onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag
  opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
  opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt
  tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
  nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren
  van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en
  eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 


Duur 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na
  een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten
  hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
  tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan
  van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een
  overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat
  de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
  gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
  en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd. 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en
  een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
  verwachten. 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
  geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
  Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn
  kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de
  betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden
  via het Europees ODR platform. 1. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de
  ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 1. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer
  naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of
  repareren.

 Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 1. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Winkelwagen
Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights